INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS HOTELA.LT PRIVATUMO POLITIKA

1. Koks tai yra dokumentas?

Ši Internetinės parduotuvės privatumo politika (toliau – Politika) yra informacinio pobūdžio ir tai reiškia, kad ji nenustato Klientams, kurie naudojasi Internetine parduotuve, jokių prievolių (tai nėra sutartis ar taisyklės).

Visi šiame puslapyje vartojami ir pirma didžiąja raide rašomi žodžiai, frazės ir santrumpos (pavyzdžiui, Pardavėjas, Internetinė parduotuvė,) turi būti suprantami taip, kaip jie yra apibrėžti Internetinės parduotuvės Taisyklėse, kurias galima rasti Internetinės parduotuvės puslapyje Taisyklės.

Esant kokių nors neaiškumų ar prieštaravimų tarp Politikos nuostatų ir Kliento duotų sutikimų, nepriklausomai nuo šios Politikos nuostatų, visais atvejais nustatydamas savo atliekamų veiksmų apimtį Duomenų valdytojas vadovaujasi savanoriškais sutikimais arba teisės aktų nuostatomis. 

2. Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas?

Asmens duomenų valdytojas yra bendrovė UAB Partila, kurios registruotos buveinės adresas ir adresas korespondencijai siųsti yra Europos pr. 34-47, LT-46370 Kaunas, įregistruotos Įmonių registre, įmonės kodas 304542916 (kontaktiniai duomenys: el. paštas: info@partila.lt, kontaktinio telefono numeris (+370 605 21234 ), toliau vadinamas Duomenų valdytoju, kuris taip pat veikia kaip Pardavėjas.

3. Kaip mes rūpinamės Jūsų duomenimis?

Kliento asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Oficialus teisės aktų leidinys Nr. 119, 1 p.) (toliau taip pat vadinamas BDAR) ir kitomis šiuo metu galiojančiomis normomis, t. y. per visą duomenų tvarkymo laikotarpį vadovaujamasi asmens duomenų apsaugos teisinėmis nuostatomis. Asmens duomenys reiškia informaciją apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (toliau – Asmens duomenys). Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis, interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų valdytojas ypatingą dėmesį skiria tam, kad būtų apsaugoti duomenų subjektų interesai, ir ypač užtikrinimui, kad jo renkami duomenys būtų:

o - duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

o - renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;

o - adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;

o - tikslūs ir prireikus atnaujinami;

o - laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

o - tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas

4. Kokie yra informacijos apie Jus naudojimo tikslai?

Kiekvieną kartą Duomenų valdytojo atliekamo duomenų tvarkymo tikslas ir apimtis nustatomi remiantis Kliento duotu sutikimu ar teisės aktais ir yra sukonkretinami Kliento veiksmais, kuriuos jis atlieka Internetinėje parduotuvėje ar kituose komunikacijos su Klientu kanaluose. 

Galimi Duomenų valdytojo atliekamo Kliento Asmens duomenų tvarkymo tikslai, pirmiausia, yra šie:

a. Pardavimo sutarties (Paskyros naudojimo) sudarymas ir vykdymas arba veiksmų prieš jos sudarymą būsimo Kliento prašymu atlikimas (Jūsų duomenys yra reikalingi Jūsų užsakymo vykdymui ir sutarties vykdymui, visų pirma, tam, kad būtų galima patvirtinti užsakymą ir rezervuoti arba Jums išsiųsti pasirinktą produktą, taip pat, jei prireiktų, susisiekti su Jumis šiais klausimais). Be to, mes tvarkome Jūsų duomenis tam, kad veiktų Jūsų Paskyra ir Jūs galėtumėte naudotis jos teikiamais privalumais, pavyzdžiui, pateikti užsakymus neprivalant kiekvieną kartą užpildyti formą, matyti savo pirkimų istoriją, tvarkyti savo sutikimus dėl paslaugų teikimo, t.t. ir turėtumėte galimybę naudotis kitomis mūsų interneto svetainės paslaugomis;

b. skundų priėmimas ir nagrinėjimas;

c. reklaminių pranešimų, susijusių su Duomenų valdytojo produktais ar paslaugomis, pateikimas visiems gavėjams, visų pirma, Naujienlaiškio prenumeratos sutarties vykdymo tikslu;

d. ieškinių pareiškimas ir gynimasis nuo ieškinių, įskaitant trečiąsias šalis;

e. teisės aktų, pvz., mokesčių ir apskaitos teisės aktų, numatytų teisinių prievolių vykdymas, ypač atlygintinų sutarčių atveju;

f. susirašinėjimas su klientais, įskaitant atsakymų į klientų pranešimus pateikimą.

5. Kokią informaciją apie Jus mes naudojame?

Duomenų valdytojas gali tvarkyti, visų pirma, toliau nurodytus Kliento Asmens duomenis:

Naudojantis Internetine parduotuve:

- Asmens duomenis, kurie pateikiami Internetinėje parduotuvėje pildant formą Paskyros registravimo tikslu, teikiant užsakymus (vardas ir pavardė; elektroninio pašto adresas; kontaktinio telefono numeris; adresas [gatvė, namo numeris, buto numeris, pašto kodas, miestas, valstybė)], ir kitus naudojantis Internetine parduotuve surinktus duomenis;

- Asmens duomenis, pateiktus užsisakant naujienlaiškį, pildant susisiekimo formą arba teikiant skundą;

- - kitus duomenis, visų pirma, gautus analizuojant Kliento atliekamus veiksmus internete, įskaitant duomenis, surinktus Internetinėje parduotuvėje, ar kitais komunikacijos su Klientu kanalais naudojant slapukus ir panašias technologijas.

6. Ar Jūs privalote pateikti mums savo duomenis ir kokios Jums gali kilti pasekmės, jei to nepadarysite?

Klientas neprivalo pateikti savo Asmens duomenų Internetinėje parduotuvėje, tačiau tai yra būtina norint naudotis tam tikromis mūsų parduotuvės funkcijomis, pavyzdžiui, tam, kad Klientas galėtų pateikti Užsakymą ir jį apmokėti (Pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas), ir prenumeruoti naujienlaiškį. Nepateikus Asmens duomenų iš esmės gali būti neįmanoma atlikti minėtų veiksmų.

7. Kokiu teisiniu pagrindu mes naudojame informaciją apie Jus?

Kliento Asmens duomenų tvarkymo pagrindas, visų pirma, yra su juo sudarytos sutarties vykdymas arba poreikis imtis priemonių jo prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 punkto b papunktis). Iš esmės tai yra taikoma Asmens duomenims, kurie pateikiami pildant Paskyros registravimo formą, teikiant Užsakymus ir sudarant Pardavimo sutartį Internetinėje parduotuvėje, taip pat prenumeruojant naujienlaiškį. Tais atvejais, kai mums teikiami Asmens duomenys yra susiję su Kliento skundu, jų tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybė vykdyti / aptarnauti reklamuojamų prekių pardavimo sutartį.

Kitais tikslais Kliento Asmens duomenys gali būti tvarkomi šiais pagrindais:

a. taikytinų teisės aktų numatytais pagrindais – kai duomenų tvarkymas yra būtinas tam, kad būtų vykdoma Duomenų valdytojo teisinė prievolė, pvz., numatyta mokesčių ir apskaitos teisės aktuose, kad Duomenų valdytojas atsiskaitytų pagal sudarytas pardavimo sutartis (BDAR 6 straipsnio 1 punkto c papunktis);

b. kai duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant kitų nei pirmiau nurodytų tikslų, susijusių su Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies teisėtais interesais, visų pirma, ieškinių sprendimo, pareiškimo ar gynimo, rinkos ir statistinės analizės tikslais (BDAR 6 straipsnio 1 punkto f papunktis).

8. Kam mes galime perduoti Jūsų duomenis?

Tvarkant Asmens duomenis ribota apimtimi gali dalyvauti Duomenų valdytojo partneriai, visų pirma, teikiantys techninę pagalbą, reikalingą Internetinės parduotuvės veiksmingam veikimui užtikrinti, įskaitant bendravimą su mūsų klientais (pvz., jie padeda mums išsiųsti el. laiškus, o reklaminėje veikloje – taip pat vykdant rinkodaros akcijas), interneto svetainės prieglobos paslaugų ar telefono ryšio ir IT paslaugų teikėjai, subjektai, tvarkantys elektroninius mokėjimus ar atsiskaitymus mokėjimo kortele Internetinėje parduotuvėje, programinę įrangą aptarnaujančios bendrovės, subjektai, padedantys Duomenų valdytojui vykdant rinkodaros akcijas, taip pat teisinių ir konsultacinių paslaugų teikėjas.

9. Kokios yra Jūsų teisės?

Kiekvienas klientas turi teisę:

o - perduoti Asmens duomenis, kurie buvo perduoti Duomenų valdytojui ir yra tvarkomi automatizuotai ir kurių tvarkymas vyksta sutikimo pagrindu arba pagal sutartį kitam duomenų valdytojui;

o - susipažinti su Asmens duomenimis (taip pat, pavyzdžiui, gauti informaciją, kad Asmens duomenys yra tvarkomi);

o - prašyti ištaisyti duomenis ir apriboti duomenų tvarkymą (pvz., jeigu Asmens duomenys yra neteisingi) arba ištrinti Asmens duomenis (pvz., jeigu jie yra tvarkomi neteisėtai);

o - atšaukti bet kurį Duomenų valdytojui duotą sutikimą, bet kada pateikti nesutikimą, kad duomenys būtų tvarkomi; sutikimo atšaukimas neturi įtakos prieš jo atšaukimą Duomenų valdytojo pagal įstatymus vykdytam duomenų tvarkymui;

o - nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies teisėtų interesų įgyvendinimo tikslu, visų pirma, duomenų tvarkymu rinkodaros tikslais (jeigu nėra kitų teisėtų duomenų tvarkymo pagrindų, kurie yra viršesni už kliento interesus).

10. Kiek laiko mes saugosime Jūsų duomenis?

Asmens duomenys gali būti saugomi tol, kol naudojamasi Internetine parduotuve. Rinkodaros veikloje naudojami duomenys saugomi tol, kol Klientas pareiškia nesutikimą, jeigu jie yra susiję su slapukų ar panašia technologija, priklausomai nuo techninių aspektų, priklausomai nuo šių failų ištrynimo interneto naršyklės / įrenginio nustatymuose laiko (nors failų ištrynimas ne visada yra tapatus šių failų surinktų Asmens duomenų ištrynimui, yra galimybė pareikšti nesutikimą).

Jeigu Asmens duomenų tvarkymui privalo būti gautas Kliento sutikimas, Asmens duomenys gali būti tvarkomi kol sutikimas bus atšauktas.

Bet kuriuo atveju:

a. asmens duomenys taip pat bus saugomi kai pagal teisės aktus (pvz., apskaitos ar mokesčių teisės aktus) Duomenų valdytojas bus įpareigotas juos tvarkyti;

b. mes saugosime Asmens duomenis ilgiau tam atvejui, jei Klientas turėtų kokių nors reikalavimų Duomenų valdytojui, kad Duomenų valdytojas galėtų gintis nuo jų, arba pareikšti ieškinius arba gintis nuo trečiųjų šalių ieškinių, įstatymų, ypač Civilinio kodekso, nustatyto senaties termino laikotarpiu.

Priklausomai nuo Asmens duomenų apimties ir jų tvarkymo tikslų, jų saugojimo terminas gali būti skirtingas.

Bet kuriuo atveju, bus pasirinktas ilgesnis Asmens duomenų saugojimo terminas.

11. Kas yra slapukai?

Slapukai – tai kompiuteriniai duomenys, tiksliau, tekstiniai failai, kurie yra išsaugomi vartotojo galiniame įrenginyje ir yra naudojami interneto tinklalapiuose. Šie failai leidžia atpažinti vartotojo įrenginį ir tinkamai rodyti tinklalapio turinį, pritaikytą pagal vartotojo individualius pasirinkimus. Slapukus paprastai sudaro svetainės, iš kurios jie buvo atsiųsti, pavadinimas, jų saugojimo galiniame įrenginyje trukmė ir unikalus numeris.

12. Kokiu tikslu mes naudojame slapukus?

Slapukai yra naudojami interneto puslapių turinio pritaikymui pagal vartotojų pasirinkimus, interneto puslapių naudojimo patogumo gerinimui ir turinio individualizavimui.

13. Privatumo politika ir slapukai

Mes naudojame slapukus, kurie identifikuoja naršyklę arba vartotojo įrenginį, t. y. slapukai renka įvairią informaciją, kuri iš esmės nėra asmens duomenys (pagal juos negalima identifikuoti vartotojo). Vis dėlto, kai kuri informacija, priklausomai nuo jos turinio ir naudojimo, gali būti susieta su konkrečiu asmeniu ir laikoma asmens duomenimis. Remiantis UAB Partila politika, duomenys yra šifruojami taip, kad būtų užkirstas kelias neteisėtai prieigai prie jų.

14. Slapukų pašalinimas / išjungimas

Primename, kad Jūs galite tvarkyti slapukų naudojimą savo interneto naršyklėje.

Paprastai interneto naršyklės ar kitos vartotojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje, kuris yra prijungtas prie interneto, įdiegtos programinės įrangos numatytieji nustatymai yra tokie, kad tame įrenginyje būtų gaunami tam tikrų rūšių slapukai. Šie nustatymai gali būti keičiami, pasirenkant, kad slapukai interneto naršyklėje būtų išjungti arba vartotojas kiekvieną kartą būtų informuojamas apie slapukų siuntimą į jo įrenginį. Sutikimas dėl šios technologijos naudojimo gali būti bet kada pakeistas arba atšauktas (neleidžiant ateityje išsaugoti slapukų).

Išsamią informaciją apie slapukų tvarkymo galimybes ir būdus galima rasti programinės įrangos (interneto naršyklės) nustatymuose.

Slapukų naudojimo apribojimai gali turėti įtakos kai kurių interneto svetainės funkcijų veikimui.

Atkreipiame dėmesį, kad naršyklėje išjungus slapukus, šis nustatymas galioja tiktai tai konkrečiai naršyklei. Tai reiškia, kad tokie patys veiksmai turės būti atlikti bet kurioje kitoje tame pačiame ar kitame įrenginyje naudojamoje naršyklėje.

15. Ar slapukai renka Jūsų asmens duomenis?

Lankytojui naudojantis Internetine parduotuve, slapukai yra naudojami jo naršyklei ar įrenginiui identifikuoti – jie gali rinkti visokią informaciją, kuri įprastai nėra asmens duomenys (neleidžia identifikuoti Lankytojo). Kai kuri informacija, priklausomai nuo jos turinio ir naudojimo, visgi gali būti susieta su konkrečiu asmeniu – tam tikra elgsena gali būti siejama su konkrečiu Lankytoju, pvz., susiejant ją su duomenimis, kurie buvo pateikti registruojant Paskyrą Internetinėje parduotuvėje, ir todėl jie yra laikomi asmens duomenimis.

Slapukų surinktai informacijai, kuri gali būti susieta su konkrečiu asmeniu, yra taikomos Politikos nuostatos, susijusios su Asmens duomenimis, visų pirma, duomenų subjekto teisėmis. Informacija apie slapukų renkamą informaciją, be kita ko, taip pat yra pateikiama informaciniame pranešime, kuris yra rodomas gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje pirmą kartą lankantis Internetinėje parduotuvėje.

16. Kokiu teisiniu pagrindu mes naudojame slapukus?

Naudojant slapukus informacija gali būti renkama ir išsaugoma gavus Lankytojo sutikimą. Pagal nustatymus interneto naršyklės ar kita programinė įranga, įdiegta kompiuteryje ar kitame prie interneto prijungtame įrenginyje, leidžia pagal numatytąją parinktį įrašyti slapukus tokiuose įrenginiuose, taigi ir rinkti informaciją apie Lankytojus. Interneto naršyklės ar Privatumo politikos nustatymuose sutikimas, kad būtų naudojama slapukų technologija, gali būti bet kada pakeistas ar atšauktas, kas gali įtakoti Interneto svetainės veiklą. 

17. Kokiu tikslu mes naudojame slapukus?

Slapukai yra naudojami pirmiausia tam, kad Lankytojui būtų lengviau naudotis Internetine parduotuve, pavyzdžiui, kartą „įsimenant“ informaciją, kad jos nereikėtų pateikti kiekvieną kartą, taip pat tam, kad būtų galima pakoreguoti turinį, įskaitant reklaminius pranešimus, pagal Lankytojo poreikius. Slapukai taip pat yra naudojami siekiant pagerinti naudojimosi Internetine parduotuve patogumą ir individualizuoti juose pateikiamą turinį, įskaitant pateikti, sukurti, skirti ir įgyvendinti reklaminius pranešimus, skirtus konkrečiam Lankytojui pagal jo interesus (taikoma tiktai tuo atveju, jeigu jis yra pilnametis ir sutiko su šiuo veiksmu).

Naudodamasis slapukų technologija Internetinėje parduotuvėje, Duomenų valdytojas gali susipažinti su lankytojo pasirinkimais. Veiksmų internete analizė padeda geriau suprasti Lankytojų įpročius ir lūkesčius ir prisitaikyti prie jų poreikių ir interesų. 

18. Kaip galite su mumis susisiekti?

Bet kada galima susisiekti su Duomenų valdytoju, siunčiant jam pranešimą el. paštu, arba telefonu.

Jeigu su Duomenų valdytoju susisiekiama dėl konkrečių veiksmų atlikimo (pavyzdžiui, skundo pateikimo naudojantis forma), Duomenų valdytojas gali prašyti asmenį pakartotinai pateikti duomenis, įskaitant asmens duomenis, pavyzdžiui, vardą, pavardę, el. pašto adresą ir pan., siekdamas patvirtinti asmens tapatybę ir sudaryti galimybę susisiekti dėl klausimo sprendimo ir atlikti prašomą veiksmą. Pateikti tokius duomenis nėra privaloma, tačiau tai gali būti būtina siekiant atlikti asmens pageidaujamus veiksmus ar suteikti jo pageidaujamą informaciją.

19. Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?

Duomenų valdytojas, atsižvelgdamas į techninių žinių lygį, įgyvendinimo sąnaudas ir duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus ir įvairios tikimybės ir rimtumo pavojų fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas tvarkomų Asmens duomenų saugumas pagal pavojų ir saugomų duomenų kategorijas, o ypač apsaugo duomenis nuo neteisėtos prieigos prie jų, neteisėto jų gavimo, tvarkymo pažeidžiant galiojančius įstatymus bei jų pakeitimo, praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo. Informacijos apie naudojamas technines ir organizacines apsaugos priemones atskleidimas gali sumažinti jų veiksmingumą, ir tai kelia pavojų tinkamai Asmens duomenų apsaugai.

20. Ar ši politika gali būti pakeista ir kaip Jūs tai sužinosite?

Duomenų valdytojas gali ateityje keisti Politikos nuostatas – tai gali būti atliekama, be kita ko, dėl šių svarbių priežasčių:

a. pasikeitus imperatyvioms teisės aktų nuostatoms, ypač reglamentuojančioms Asmens duomenų apsaugą, telekomunikacijų veiklą, elektroniniu būdu teikiamas paslaugas ir vartotojų teises, turinčioms įtakos Duomenų valdytojo teisėms ir prievolėms arba duomenų subjekto teisėms ir prievolėms;

b. funkcionalumo tobulėjimo, grindžiamo interneto technologijų pažanga, įskaitant naujų technologinių arba techninių sprendimų, turinčių įtakos Politikos nuostatoms, naudojimą / įgyvendinimą

Kiekvieną kartą Duomenų valdytojas informaciją apie Politikos pakeitimus paskelbia Internetinėje parduotuvėje. Atlikus kiekvieną pakeitimą bus skelbiama nauja Politikos redakcija su nauja data.

21. Nuo kada yra taikoma ši Politikos versija?

Ši Politikos redakcijas galioja nuo 2018-08-00.