INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS HOTELA.LT TAISYKLĖS

Internetinė parduotuvė Hotela.lt rūpinasi Vartotojų teisėmis. Šių Taisyklių tikslas nėra riboti ar neleisti pasinaudoti imperatyvių teisės normų nustatytomis Vartotojų teisėmis, todėl visos galimos abejonės turi būti aiškinamos Vartotojo naudai. Galimo ir nenumatyto šių Taisyklių nuostatų neatitikimo teisės aktams atveju, pirmenybė teikiama teisės aktų nuostatoms ir Pardavėjas jas taiko.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

II. INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS

III. PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO SĄLYGOS

IV. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

V. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR REIKALAVIMŲ PAREIŠKIMO NETEISMINE TVARKA PROCEDŪROS IR JŲ VYKDYMO TAISYKLĖS

VI. TAISYKLIŲ KEITIMAS

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Internetinė parduotuvė adresu www.hotela.lt priklauso bendrovei, kurios buveinės adresas ir adresas korespondencijai siųsti yra – Europos pr. 34-47, LT-46370 Kaunas, įregistruotai Įmonių registre, įmonės kodas – 304542916; el. Paštas: info@partila.lt, kontaktinio telefono numeris (+370 605 21234).

2. Naudojantis Internetine parduotuve, Kliento galinis įrenginys ir IT sistema turi atitikti Techninius reikalavimus.

3. Taisyklėse vartojamos didžiąja raide rašomos sąvokos turi toliau nurodytą reikšmę, nebent pagal kontekstą jos aiškiai turi būti suprantamos kitaip:

a. CIVILINIS KODEKSAS – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

b. INTERNETINĖ PARDUOTUVĖ – Pardavėjo tvarkoma Pardavėjo siūlomų paslaugų teikimo platforma, prieinama adresu www.hotela.lt.

c. KAINA – eurais arba kita valiuta nurodyta bendra atlygio suma (įskaitant mokesčius), mokama Pardavėjui už Produkto nuosavybės perdavimą Klientui pagal Pardavimo sutartį. 

d. KLIENTAS – 1) fizinis asmuo arba asmuo, veikiantis per įgaliotą asmenį; 2) juridinis asmuo; arba 3) organizacinis vienetas, neturintis juridinio asmens statuso, kuris pagal įstatymą yra teisnus ir veiksnus. Tuo atveju, jei Klientas yra riboto veiksnumo fizinis asmuo, ji(s) įsipareigoja gauti veiksnaus savo atstovo galiojantį sutikimą sudaryti Paslaugų teikimo sutartį / Pardavimo sutartį ir, Pardavėjui pareikalavus, pateikti tokį sutikimą.

e. NAUJIENLAIŠKIS – elektroninė paslauga, leidžianti visiems ja besinaudojantiems Klientams automatiniu būdu periodiškai gauti iš Pardavėjo informaciją apie Produktus, Internetinę parduotuvę, Kliento pateiktu el. pašto adresu arba telefono numeriu, esant aiškiam Kliento sutikimui. 

f. PARDAVĖJAS – bendrovė UAB Partila, kurios buveinės adresas Europos pr. 34-47, LT-46370 Kaunas), įregistruota Įmonių registre, įmonės kodas 304542916; el. paštas: info@partila.lt, kontaktinio telefono numeris (+370 605 21234).

g. PARDAVIMO SUTARTIS – pagal Civilinio kodekso nuostatas Kliento ir Pardavėjo nuotoliniu būdu naudojantis ryšio priemonėmis sudaryta Pardavimo sutartis, pagal kurią Pardavėjas parduoda Produktus Klientui už nustatytą Kainą. Pardavimo sutartyje nurodomas Produktas, pagrindinės jo savybės, Kaina, ir kitos svarbios sąlygos. Kiekvienam Produktui sudaroma atskira Pardavimo sutartis. 

h. PASKYRA – elektroninė paslauga, resursų kompleksas Pardavėjo IKT sistemoje, pažymėtas individualiu Kliento Prisijungimo vardu ir Slaptažodžiu, leidžiantis Klientui naudotis papildomomis funkcijomis / paslaugomis. Klientas prisijungia prie Paskyros naudodamas savo Prisijungimo vardą ir Slaptažodį. Klientas prisijungia prie savo Paskyros prieš tai užsiregistravęs Internetinėje parduotuvėje.  

i. PRISIJUNGIMO VARDAS – Kliento el. pašto adresas, kurį jis nurodė Parduotuvei kurdamas Paskyrą.

k. SLAPTAŽODIS – simbolių (raidžių ir skaičių) seka, kurią Klientas nustatė kurdamas Paskyrą, būtina autorizacijai jungiantis prie Paskyros. Klientas privalo išsaugoti Slaptažodžio konfidencialumą (neatskleisti jo tretiesiems asmenims). 

l. TAISYKLĖS – dokumentas, nustatantis Pardavimo sutarčių sudarymo sąlygas bei Parduotuvėje Klientams siūlomų Pardavėjo paslaugų. Taisyklės apibrėžia Kliento ir Pardavėjo teises ir pareigas. Šiose Taisyklėse paslaugų teikimą elektroniniu būdu reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

m. TURINYS – teksto, grafiniai arba multimedijos elementai (pvz., informacija apie Produktus, Produktų nuotraukos, Produktų pristatymo vaizdinė medžiaga, aprašai, komentarai), įskaitant kūrinius, kaip tai apibrėžta Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, taip pat fizinių asmenų atvaizdai, kuriuos Internetinėje parduotuvėje įdeda ir platina atitinkamas Pardavėjas, Pardavėjo partneriai, Klientai arba kitas Internetine parduotuve besinaudojantis asmuo.

n. VARTOTOJAS – fizinis asmuo, kuris su Pardavėju sudaro teisėtą sandorį, tiesiogiai nesusijusių su jo ūkine ar profesine veikla.

o. VARTOTOJŲ TEISIŲ ĮSTATYMAS, ĮSTATYMAS – Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas.

II. INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS 

4. Interneto parduotuvėje Pardavėjo nemokamai Klientams teikiamos Elektroninės paslaugos yra:

a. Paskyra;

b. galimybė Klientams atlikti Produktų rezervacijas ir sudaryti Pardavimo sutartis, laikantis šiose Taisyklėse nustatytų sąlygų;

c. Klientų poreikius atitinkančio reklaminio turinio pateikimas;

d. Naujienlaiškis.

5. Paslaugų sutartis sudaroma Klientui gavus patvirtinimą apie Paslaugų sutarties sudarymą, kurį Pardavėjas išsiunčia Kliento el. pašto adresu, nurodytu Klientui registruojantis. Paskyra teikiama nemokamai ir neribotam laikui. Klientas turi teisę bet kuriuo metu ir nenurodydamas priežasties pašalinti Paskyrą (atsisakyti Paskyros), išsiųsdamas Pardavėjui atitinkamą prašymą el. paštu adresu info@partila.lt. 

6. Klientas privalo:

a. pateikti Užsakyme arba registracijos formose, pateikiamose kuriant Paskyrą, tik teisingus, aktualius ir visus reikalaujamus Kliento duomenis;

b. nedelsiant atnaujinti duomenis, įskaitant asmens duomenis, pateiktus Pardavėjui sudarant Paslaugų teikimo ar Pardavimo sutartį, ypač tuos, kurie yra būtini tinkamai vykdyti šias sutartis; Klientas turi galimybę bet kuriuo metu keisti duomenis, nurodytus kuriant Paskyrą, naudodamasis Paskyroje pateiktomis parinktimis;

c. naudotis Pardavėjo siūlomomis paslaugomis ir funkcijomis netrikdydamas Pardavėjo, Internetinės parduotuvės veiklos;

d. naudotis Pardavėjo siūlomomis paslaugomis ir funkcijomis laikantis taikytinų teisės aktų reikalavimų, Taisyklių nuostatų, taip pat nusistovėjusių papročių ir socialinių normų;

e. naudotis Pardavėjo siūlomomis paslaugomis ir funkcijomis nesukeliant nepatogumų kitiems Klientams ar Pardavėjui;

f. laiku sumokėti visą Kainą ir apmokėti kitas Kliento ir Pardavėjo sutartas išlaidas;

g. neteikti ar kitaip neperduoti jokio Parduotuvės Turinio, kurį draudžiama teikti ir perduoti pagal įstatymus, ypač Turinio, pažeidžiančio trečiųjų esmenų autorines ar asmenines teises;

h. nesiimti toliau nurodytų veiksmų:

- neplatinti ir neskelbti Internetinėje parduotuvėje neužsakytos komercinės informacijos ir nenaudoti Internetinėje parduotuvėje jokio įstatymų nuostatas pažeidžiančio Turinio (draudimas skelbti neteisėtą turinį);

- atlikti IT veiksmus arba kitokius veiksmus, kuriais siekiama pasisavinti Klientui neskirtą informaciją, įskaitant kitų Klientų duomenis ar paveikti Parduotuvės veikimo principus ar techninius aspektus, ir trukdyti vykdyti mokėjimus;

- neleistinu būdu nemodifikuoti Pardavėjo pateikto Turinį, ypač Parduotuvėje pateiktų Kainų arba Produktų aprašymų.

7. Skundus galima teikti elektroniniu būdu el. paštu @.

8. Rekomenduojama, kad teikdamas Skundą Klientas nurodytų: (1) informaciją ir aplinkybes, susijusias su Skundo dalyku – pažeidimų pobūdį ir datą; (2) Kliento reikalavimus bei (3) skundą teikiančio asmens kontaktinius duomenis, kurie Pardavėjui palengvins ir pagreitins Skundo nagrinėjimą. Reikalavimai, nurodyti ankstesniame sakinyje, nepaisant siūlomo Skundų aprašymo, yra tik rekomendacinio pobūdžio ir neturi įtakos pateiktų Skundų nagrinėjimui.

III. PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO SĄLYGOS

9. Pagrindinės paslaugų savybės, įskaitant paslaugų teikimo dalyką bei susisiekimo su Klientu būdą, pateikiamos kiekvieno Produkto puslapyje.

10. Pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo Užsakymo (-ų) patvirtinimo momento. 

IV. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

11. Kliento asmens duomenis Pardavėjas tvarko kaip asmens duomenų valdytojas.

12. Klientas asmens duomenis teikia savanoriškai, tačiau jie yra būtini Paskyrai sukurti, Elektroninėmis paslaugomis naudotis ar Pardavimo sutarčiai sudaryti.

13. Pardavėjas taiko tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias tvarkomų asmens duomenų apsaugą.

14. Kliento Asmens duomenis, kuriuos jis pateiks Internetinėje parduotuvėje, arba kurie bus surinkti remiantis internete, Parduotuvėse Kliento atliktais veiksmais, Pardavėjas tvarkys konkrečiais tikslais, kurie yra aptarti Internetinėje parduotuvėje pateiktoje Privatumo politikoje.

15. Priklausomai nuo to, kokios konkrečiai funkcijos yra naudojamos, Klientas turi teisę pateikti skundą kompetentingai asmens duomenų apsaugos institucijai, teisę nesutikti 

su duomenų tvarkymu, teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą ir perdavimą.

16. Papildomą informaciją apie asmens duomenų apsaugą galima rasti Internetinės parduotuvės skiltyje „Privatumo politika“.

V. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR REIKALAVIMŲ PAREIŠKIMO NETEISMINE TVARKA PROCEDŪROS IR JŲ VYKDYMO TAISYKLĖS

17. Neteisminiai Skundų ir piniginių reikalavimų nagrinėjimo būdai taikomi savanoriškai. Dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo Vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faksas (8 5) 279 1466, el. paštas tarnyba@vvtat.lt. Interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt. Vartotojas taip pat gali kreiptis į Europos vartotojų centrą, adresas: Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius, Lietuva; Telefonas: (8 5) 2650368; Faksas: (8 5) 2623123; El. paštas: info@ecc.lt, interneto svetainės adresas http://www.ecc.lt/lt/.

18. Pardavėjas šiose Taisyklėse bei savo interneto svetainėje pateikia elektroninę prieigą prie ODR platformos: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR platforma – tai informacijos apie ginčų, kylančių tarp verslininkų ir vartotojų, sprendimo ne teismo tvarka būdus šaltinis.

VI. TAISYKLIŲ KEITIMAS

19. Taisyklės yra standartinės formos sutartis pagal Civilinio kodekso reikalavimus.

20. Pardavėjas gali keisti šias Taisykles, jei atsiranda bent viena toliau nurodyta svarbi priežastis (baigtinis sąrašas):

a. pasikeitė teisės aktai, reglamentuojantys Pardavėjo Produktų pardavimą ar paslaugų teikimą elektroniniu būdu, turintys įtakos abipusėms teisėms ir įsipareigojimams, numatytiems Kliento ir Pardavėjo sudarytoje sutartyje, arba pasikeitė šių teisės aktų aiškinimas dėl teismų priimtų nutarčių, kompetentingų įstaigų ar institucijų sprendimų, rekomendacijų ar nurodymų;

b. išimtinai dėl techninių ar technologinių priežasčių pasikeitė paslaugų teikimo būdas (ypač dėl šiose Taisyklėse nurodytų techninių reikalavimų atnaujinimo);

c. dėl naujai įvestų, modifikuotų arba panaikintų iki šiol buvusių Taisyklių nuostatų pasikeitė funkcijų ar paslaugų, kurioms taikomos Taisyklių nuostatos, teikimas arba apimtis.

21. Pakeitus Taisyklių nuostatas, Pardavėjas Internetinės parduotuvės svetainėje paskelbs vientisą pakeistų Taisyklių tekstą ir informuos apie tai žinute, siunčiama į Paslaugų teikimo sutarties sudarymo metu Kliento nurodytą el. pašto adresą ir tai bus laikoma tinkamu informavimu apie pakeitimus.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Šios Taisyklės įsigalioja nuo 2018-08-00

23. Klientai gali nemokamai susipažinti su šių Taisyklių turiniu ir jas atsispausdinti apsilankę interneto adresu: www.hotela.lt/taisykles.

24. Šiose Taisyklėse neaptartiems klausimams taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos, įskaitant Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų galiojančių teisės aktų nuostatas, kiek tokie teisės aktai pagal juose numatytas taisykles yra taikytini.

25. Pasirinkdamas šioms Taisyklėms taikyti Lietuvos Respublikos teisę, Klientas nepraranda apsaugos, suteikiamos jam vadovaujantis nuostatomis, kurių teisiškai negalima nepaisyti sudarant Pardavėjo ir Kliento sutartį ir kurios būtų taikomos nesant pasirinkimo.